Windplan Groen
Windplan Groen Provincie Flevoland

Alle goede bedoelingen ten spijt: 39% méér windmolens in Windplan Groen

Algemeen

DRONTEN - Het stond zo mooi omschreven in het regioplan Windenergie: „We willen meer windenergie opwekken met minder windmolens.” Bij Windplan Groen willen zowel de provincie Flevoland als de gemeente Dronten resoluut breken met dat principe. In plaats van de huidige 98 windmolens komen daar 136 windmolens. De belangrijkste reden: compensatie voor de hoogtebeperkingen als gevolg van vliegveld Lelystad.

Er staan in het gebied van Windplan Groen momenteel 98 windmolens. Daarvan worden er volgens de huidige plannen 71 binnen vijf jaar gesaneerd. De 27 molens langs de Knardijk, Knarweg en Pijlstaartweg blijven voorlopig staan. Bovendien komen er 109 nieuwe windmolens. Dat brengt het totaal in dit gebied op 136, ofwel een toename met 39%.

Geen probleem

Het nieuwe plan wijkt dus serieus af van het regioplan Windenergie. Voor wat betreft zowel Gedeputeerde Staten van Flevoland als B en W van Dronten is dat geen probleem.

Het nieuwe plan moet echter nog wel worden goedgekeurd door provinciale staten en de gemeenteraad. En daarna volgen er allerlei (inspraak-) procedures.

Vliegveld Lelystad

Het hele plan moet worden gerealiseerd door één initiatiefnemer: windkoepel Groen. Provincie en gemeente constateren dat deze windkoepel met nogal wat problemen is geconfronteerd. De hoogtebeperkingen opgelegd vanwege vliegveld Lelystad vormen het grootste struikelblok. Om het geheel toch economisch rendabel te houden, willen de overheden nu instemmen met nogal wat afwijkingen van het regioplan.

Die afwijkingen betreffen niet alleen het hogere aantal windmolens, maar ook de hoogte. Dertig windturbines mogen hoger worden dan de vastgestelde ashoogte van 120 meter. Volgens Gedeputeerde Staten heeft windkoepel Groen de economische noodzaak van die hogere windmolens voldoende aangetoond.

Drie extra zones

GS gaan daarnaast akkoord met het verlengen van de plaatsingszones aan de Meeuwentocht en de Pijlstaartweg. Bovendien stellen Gedeputeerde Staten voor om windkoepel Groen drie extra plaatsingszones te gunnen: Ansjovistocht met 5 molens, Zeebiestocht met 6 molens en de Hondtocht Noord met 2 windmolens.

Eolienne

Over de 27 bestaande windturbines langs de Knardijk, Knarweg en Pijlstaartweg schrijven B en W dat deze relatief nieuw zijn. Dit windplan ‘Eolienne’ is ontwikkeld door individuele eigenaren die niet zijn georganiseerd en niet zijn aangesloten bij windkoepel Groen: „Het is voor deze turbinehouders economisch en qua financieringsstructuur niet haalbaar de windturbines op korte termijn te saneren.”

Alle oude windmolens moeten binnen vijf jaar gesaneerd zijn. Voor deze 27 molens willen provincie en gemeente een uitzondering maken. „Initiatiefnemers geven daarbij aan dat dit mogelijk ook langer dan tien jaar kan duren”, aldus Gedeputeerde Staten.

Windplangroen