Afbeelding
Foto: Pixabay

Dronten bouwt 3.300 woningen voor 2030

Algemeen

DRONTEN – Gemeente Dronten heeft met provincie Flevoland, de andere Flevolandse gemeenten en waterschap Zuiderzeeland afspraken gemaakt om tot en met 2030 bijna 40.000 woningen te kunnen bouwen. Deze afspraken zijn opgenomen in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) met onder meer Almere en Lelystad en in de Woondeal ZUND met Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten en waterschap Zuiderzeeland.

Wethouder Peter van Bergen hecht er belangrijk aan dat in de periode tot en met 2026 al zo’n 500 sociale huurwoningen aan de voorraad van Dronten kunnen worden toegevoegd: ‘Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporatie OFW en ook vraagt dat van de gemeente actie op korte termijn’. Voor 2030 komen daar nog eens 200 sociale huurwoningen bij. Beide Woondeals zijn ondertekend door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge en gedeputeerde Flevoland, Jan de Reus

Samenwerking tussen partijen

De woningnood in Nederland is hoog. Elke partij heeft een rol te vervullen om het woningtekort aan te pakken. Daarom hebben Provincie Flevoland, gemeenten en waterschap Zuiderzeeland Woondeals ondertekend. Ook de woningcorporaties steunen de afspraken. Tot en met 2030 komen er 31.400 woningen bij in Almere en Lelystad en 8.343 woningen in Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Ook gemeente Dronten wil een rol vervullen als het gaat om het aanpakken van het woningtekort. Daarom ondertekent Dronten als e´e´n van de partners deze Woondeal. Voor Dronten zijn 3.309 woningen opgenomen voor de periode 2022 tot en met 2030. Dit betreft alleen woningen op aangewezen bouwlocaties. Een belangrijk onderdeel van de Woondeals is de bouw van meer betaalbare woningen en sociale huurwoningen. Ook de ZUND-gemeenten spannen zich in om de komende jaren fors meer sociale huurwoningen te realiseren.                                        

Gezamenlijke inzet en wederkerigheid

Deelnemende partijen maken zich zorgen over de randvoorwaarden en kritische succesfactoren om deze grote opgave daadwerkelijk te realiseren. Denk aan de stikstofproblematiek, elektriciteitsnetwerken en aansluitingen, financie¨le ondersteuning voor betaalbaarheid, mobiliteitsinvesteringen, versnellen procedures, capaciteit in de uitvoering. In de Woondeals zijn deze daarom ook uitgebreid benoemd. De inzet van het Rijk, en in het bijzonder van de minister als ‘toegangspoort’ richting de overige departementen, is hierbij onmisbaar. De Woondeals zijn een stevige basis om de gesprekken met het Rijk over deze inzet voort te zetten.