Aalscholver
Aalscholver Alexas_Fotos

Windmolens mòeten wel vlakbij Swifterbant vanwege vleermuizen, aalscholvers en visdieven

Swifterbant

SWIFTERBANT - De Raad van State heeft alle bezwaren van Dorpsbelangen Swifterbant en actiegroep De Windbrekers tegen Windplan Blauw van tafel geveegd. De initiatiefnemers van het windplan zijn blij met die uitspraak. Zij concluderen dat nu alle belangrijkste vergunningen onherroepelijk zijn: „Hiermee kunnen Swifterwint en Vattenfall beginnen met de realisatie van 61 nieuwe turbines.”

De bezwaren vanuit het dorp hadden vooral te maken met de vijf meest zuidelijke windturbines uit de rij ‘Rivierduintocht’. Als alternatieve locaties voor deze vijf windmolens waren de Houtribdijk en de Ketelmeerdijk genoemd. Volgens de Raad van State kan dat echter niet vanwege de aanwezigheid van de ruige dwergvleermuizen (Ketelmeerdijk), aalscholver en visdief (Houtribdijk).

Geen draagvlak

De bezwaarmakers wezen er bij de Raad van State onder andere op dat er in het dorp geen draagvlak is voor het windplan. De Raad oordeelt echter dat ‘draagvlak’ geen wettelijke eis is.

„Bij projecten zoals Windplan Blauw moeten de ministers een afweging maken tussen het nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden. Het ontbreken van draagvlak op lokaal niveau is in die belangenafweging niet zonder meer het meest zwaarwegend.” Volgens de uitspraak kan nut en noodzaak van het windpark ‘in redelijkheid’ worden aangetoond.

Geluid, slagschaduw

De bezwaren met betrekking tot de aantasting van het landschap, geluidhinder, gevolgen voor de gezondheid, slagschaduwhinder, zichthinder en obstakelverlichting worden door de Raad van State stuk voor stuk afgewezen. Daarbij wordt er onder andere op gewezen dat er meer dan één kilometer afstand is tussen de windturbines en de woningen in het dorp.

Over de vrees voor waardedaling van de woningen, schrijft de Raad van State dat hiervoor een aparte procedure bestaat. De stelling dat het windpark uitsluitend de financiële belangen van de initiatiefnemers dient, is volgens de Raad van State niet onderbouwd.

Swifterbant-zuid

Ook hoefde het windpark volgens de Raad van State geen rekening te houden met de woningbouwplannen in Swifterbant-zuid. Op het moment dat de locaties van de windmolens werden vastgesteld, was er nog geen sprake van concrete besluiten over deze nieuwbouwwijk.

Windplanblauw